ISTWA NOU

Chak timoun merite opòtinite pou yo rive jwenn pi gwo potansyèl li. Pou aprann plis sou enpak nou an, li istwa sa yo ki baze sou lavi reyèl plis pase 3,000 timoun ak moun k ap bay swen yo ke Child Guidance Center of Southern Connecticut ede chak ane.

*Idantifikasyon enfòmasyon yo te chanje pou kenbe konfidansyalite kliyan nou yo.

 

Rankontre Clinton

Nan senkan, Depatman Sèvis Timoun ak Fanmi te refere Clinton* bay Child Guidance Center nan Southern Connecticut. Paran adoptif li yo te konsène sou konpòtman agresif li, pwoblèm pou yo jwenn byen ak frè ak sè adoptif li yo, manyen ki pa apwopriye, ak kole.

Rankontre Casey

A 12 zan, Casey* te refere nan pwogram CGC a Mobile Crisis Intervention Services apre sè l te jwenn anrejistreman videyo sou laptop li ki gen tit, “My 13 Reasons Why,” ki te devwale rezon ki fè li te gen entansyon touye tèt li.

Rankontre Eli

Lè yo te gen dizan, yo te refere Eliya* nan Child Guidance Center paske li te agresif e li te kouri kite papa l ak anplwaye lekòl yo lè yo te eseye fè l ale nan klas. Malgre ke Elijah te okòmansman te wè nan Pwogram Terapi Timoun ak Fanmi, apèl souvan nan 211 te mennen yo te trete l nan pwogram nan Sèvis Entèvansyon Kriz Mobil.

Rankontre Yvette

Lè l te gen 15 an, konseye li te refere Yvette* bay CGC paske li te rapòte li te koupe tèt li. Paran li yo te konsène tou paske yo te remake yon gout enpòtan nan pwa li nan yon peryòd de tan trè kout, epi li te vin pi mwens sosyal.

Rankontre Emma

Lè yo gen 4 an, yo te refere Emma* nan Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) Child Advocacy Center akòz rapò sou abi fizik.

Rankontre Abby

Yo te refere Abby,* ki gen 12 an, nan pwogram Sèvis Entèvansyon mobil CGC a apre yon zanmi te enfòme konseye lekòl la ke Abby te konfese li te koupe tèt li epi li te gen lide swisid. Pandan l t ap viv nan yon kay paran sèl ak papa l, li te santi l nèt poukont li. Li t ap lite ak idantite seksyèl li, li te santi l rejte pa l yo e li pa t konnen kijan pou l pale ak papa l sou pwoblèm li yo.

Rankontre Manny

Lè l te gen sizan, manman l, Gina, te refere l bay CGC.* Menmsi yo te konsidere l kòm janti ak zanmitay nan lekòl la, konpòtman Manny* te konplètman diferan lakay li. Chak fwa li pa t dakò ak Manny oswa li t ap eseye disipline l, li t ap vin vyolan anvè l oswa li t ap menase l fè tèt li mal.

Rankontre Brandon

Nan twazan, Brandon* pwofesè lekòl matènèl li te refere li bay Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC) paske li t ap frape lòt timoun epi li te aji agresif. Apre yo te mete deyò nan lekòl matènèl, manman l ' Tanya* te eseye jere konpòtman Brandon pou yon nouvo lekòl ta aksepte l.

Rankontre Sara

Sara*, 15 ane fin vye granmoun, yo te refere yo bay Child Guidance Center (CGC) pa yon konseye lekòl apre li te di ke li te koupe tèt li ak panse sou swisid. Ekip Sèvis Sikyatrik Mobile Ijans CGC a te bay entèvansyon imedya nan kriz. 

Rankontre Paula

Paula,* kat ane fin vye granmoun, yo te refere yo bay CGC pa pwofesè lekòl matènèl li. Li te montre yon konpòtman agresif ak mechan. Pwofesè li a te vin pi plis enkyete sou sekirite Paula ak kondisip li yo. Paula te gen difikilte nan domèn devlopman ak sosyal. Li souvan parèt distrè ak konfonn.

Rankontre Richard

Yon 17 ane fin vye granmoun nan lekòl segondè, Richard* te fè eksperyans abi ak neglijans papa l ak bèlmè te fè pandan pifò nan lavi l. Paran l yo ta souvan pini l lè yo pa ba l manje, yo te voye l deyò nan kay la, e yo t ap ankouraje l pou l rate lekòl pou l ka pran yon lòt chanjman nan travay li. 

Rankontre Jakòb 

Lè Jakòb * te gen kat ane, li te yon timoun ki te gen anpil emosyon. Li ta souvan jete move tanperaman epi li pa janm te anfòm ak ti sè li oswa gran frè li. Kòm timoun nan mitan an, li te santi li kite deyò epi li pa ta janm koute manman l '. Jacob te gen yon moman difisil pou ajiste nan estrikti nan klas pre-K li a, epi li ta gen anpil eklat pandan jounen an, menase pwofesè yo ak lòt elèv yo.

Rankontre Maria

Preparasyon pou Quincenera li (15yèm fèt anivèsè nesans) ta dwe tan ki pi kontan nan lavi li, men li t ap viv ak yon sekrè terib.

Rankontre Sammy

A 4 an, Sammy* te dwe pale, jwe, e demontre yon relasyon sere ak manman l. Men, li pa t '. Lapolis te kontakte Child Guidance Center pou eksprime enkyetid konsènan Sammy apre yo te reponn yon apèl pou abi domestik lakay li. Malgre ke Sammy pa t 'te abi, yon bagay definitivman te sanble mal.

Rankontre Jenna

Jenna* gen sizan. Depi li piti li te temwen anpil vyolans domestik. Bòpè li te abi fizikman sou manman l epi li te abi sou Jenna sou plan emosyonèl. Akòz lavi lakay enstab Jenna, li te souvan tris e souvan te kontanple tèt li. Evantyèlman yo te refere li bay CGC.

Rankontre Ben

Nan monn deyò a, Ben* te sanble gen tout bagay pou li. Li te yon lekòl segondè, yon elèv onè, e li te fè plan pou ale nan kolèj. Li te planifye tou pou l fini ak lavi l.

htHaitian Creole