NOUVEL

Sipò w nan Come Play a CGC! gala te bay plizyè milye timoun ak adolesan swen sante mantal enpòtan nan kominote nou an. Nan non tout ekip Child Guidance Center nan Southern Connecticut ak...
Pa Eliot Brenner, Prezidan PhD ak CEO Child Guidance Center nan Southern Connecticut Me se Mwa Konsyantizasyon Sante Mantal. Li te rasire wè moun nan tout peyi a reyini ansanm...
Soti janvye jiska mas 2016, prèske 600 timoun te resevwa sèvis sipò sante mantal nan Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC). Sa se apeprè 200 timoun nan yon mwa! Poutan,...
Pitney Bowes Foundation te bay Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC) yon sibvansyon $7,500 pou sipòte pwogram FHDSS (Fostering Healthy Development and School Success (FHDSS)) yo. La...
St. John's Community Foundation te bay Child Guidance Center of Southern Connecticut (CGC) yon sibvansyon $5,000 pou sipòte pwogram Sèvis Sikyatrik Mobile Ijans yo (EMPS) ki sèvi jèn...
Child Guidance Center nan Southern Connecticut (CGC), yon ajans san bi likratif ki bay sèvis sante mantal pou timoun, adolesan ak fanmi yo, kontan anonse Jamie Boris kòm yon nouvo...
htHaitian Creole