KOUNYE A OFRI GWOUP TELESANTE

Gen anpil avantaj pou patisipe nan gwoup sikoterapi, men kounye a plis pase tout tan gwoup yo ka ede! CGC gen plizyè gwoup ki disponib kounye a atravè videyo telesante. Klike la a pou aprann plis.

DÈNYE NOUVÈL SOU KOWONAVIRIS

Yo wè pasyan yo an pèsòn ak atravè randevou videyo oswa apèl nan telefòn. Tanpri rele 203-324-6127 pou nenpòt kesyon oswa pou pran randevou ou. Klike la a pou plis enfòmasyon.

SE NOU KI...

Ede timoun ak adolesan yo retabli de chòk ak abi.

SE NOU KI...

Bay sipò sikososyal ak medikal pou jèn ki gen laj 10-18 ki transganr, ki pa binè, oswa k ap kesyone sèks yo te ba yo lè yo fèt.

SE NOU KI...

Bay fanmi yo sèvis entansif, nan kay, sante mantal ak abi dwòg.

SE NOU KI...

Bay timoun yo konsèy pou yo simonte depresyon, enkyetid, pwoblèm konpòtman ak abi sibstans.

Gade videyo nou an, Espere pou timoun ki gen maladi mantal

EDE FANMI, BAY ESPWA. DEPI 1954

Timoun yo

Si w santi w tris, nève, oswa fache, oswa si w ap lite epi w santi w pa ka jwenn li ansanm – nou ka ede w.

Paran

Si pitit ou a oswa adolesan an tris oswa enkyete, si li gen difikilte ak zanmi, oswa si li gen pwoblèm lakay ou oswa nan lekòl la, nou ka ede.

Pwofesyonèl

Si w ap chèche ekspè, evalyasyon sante mantal timoun ki baze sou prèv, kowòdinasyon tretman ak swen, nou ka ede.

1 nan 5

timoun yo gen yon maladi mantal

60%

plis sèvis sante mantal yo bay ane sa a pase ane pase

29,500 sèvis yo bay yo 1550

 timoun nan ane fiskal 2021

98%

nan timoun ki te konplete tretman ki gen eksperyans estabilizasyon ak amelyorasyon

0

fwa yo voye yon timoun kite CGC paske yo pa kapab peye oswa sitiyasyon imigrasyon

Rankontre Clinton

Nan senkan, Depatman Sèvis Timoun ak Fanmi te refere Clinton* bay Child Guidance Center nan Southern Connecticut. Paran adoptif li yo te konsène sou konpòtman agresif li, pwoblèm pou jwenn byen ak...

Rankontre Casey

Rankontre Casey*. A 12 zan, Casey te refere yo bay pwogram CGC a Mobile Crisis Intervention Services apre sè l 'te jwenn anrejistreman videyo sou laptop li ki gen tit, "My 13 Reasons Why," ki divilge rezon ki fè li te gen entansyon touye ...

Evènman

Nouvèl

htHaitian Creole