SÈVIS

CGC ofri yon pakèt evalyasyon sante mantal endividyèl ak sèvis tretman ki adapte pou satisfè bezwen yo timoun yoparan epi pwofesyonèl.

PWOGRAM DIVERSITE GENDER & RESILIANS

Sèvis Jèn Transganr ak Sèks agrandi:

 • Pwogram Divèsite Sèks ak Rezilyans bay sipò sikososyal ak medikal pou jèn jiska laj 18 an ki transganr, ki pa binè, oswa k ap eksplore idantite sèks yo ak/oswa ekspresyon, ansanm ak sipò pou moun k ap pran swen yo.

KRIZ

Sèvis kriz vize timoun ki gen pi gwo risk pou yo blese, abi, oswa chòk:

 • Sèvis mobil entèvansyon kriz yo bay 365 jou pa ane pou estabilize sitiyasyon kritik epi anpeche swisid, vyolans, ak konpòtman danjere.
 • Child Advocacy Center bay yon anviwonman zanmitay timoun kote timoun ki te fè eksperyans abi fizik, abi seksyèl, ak neglijans yo entèvyouve pou rezon legal epi yo konekte ak sante mantal, defans, ak sèvis medikal.
 • Repons Ijans Kominotè ofri konsèy sou plas pou ijans ki gen enpak sou gwo gwoup nan kominote a, tankou dezas natirèl ak vyolans lekòl.

Gwoup

 

Gen anpil avantaj pou patisipe nan gwoup sikoterapi. Gwoup yo disponib kounye a atravè Zoom ak an pèsòn.

 • Si pitit ou a deja resevwa sèvis nan men CGC, tanpri mande klinisyen ou a pou plis enfòmasyon.
 • Si pitit ou a pa deja nan tretman ak CGC, tanpri rele 203-324-6127 pou plis enfòmasyon ak pou pran yon premye randevou. Espas limite.
 • Gwoup yo gen ladan men yo pa limite a:
  • Gwoup ladrès sosyal
  • Gwoup Pwosesis Lekòl Segondè
  • Ko-Ed pou fè fas ak Gwoup Anksyete Lekòl Segondè
  • Gwoup Relasyon Konstwi
  •  Gwoup Divèsite Sèks ak Rezilyans
   • Idantite jèn timoun 
   • Moun kap bay swen yo

 

TRETMAN ESPESYALIZE

 

Sèvis tretman espesyalize yo vize timoun nan sèten gwoup laj ak kategori dyagnostik pou ankouraje devlopman an sante:

 • Terapi timoun ak fanmi bay yon seri sèvis evalyasyon ak tretman ki baze sou klinik pou timoun ki gen laj 3-18 an.
 • Timoun Premye ofri terapi entansif nan kay paran/timoun ak kowòdinasyon swen ki konsantre sou diminye efè danjere chòk ak privasyon sou devlopman bonè (laj prenatal-6). Gade bwochi Child First CGC a isit la: ANGLE  PANYÒL. Klike la a pou plis enfòmasyon sou Pwogram Child First. Tanpri klike la a pou yon fòm demann pou sèvis.
 • Sistèm Swen ede fanmi ki gen bezwen konplèks jwenn aksè nan sèvis entegre. Pou aprann plis sou Kowòdinasyon Swen atravè Sistèm Swen, klike la a. Gade bwochi isit la: ANGLE  PANYÒL.

 TÈS AK EVALYASYON

 

Sèvis Tès ak Evalyasyon ede idantifye ak konsepsyon yon plan pou adrese pwoblèm devlopman, aprantisaj ak nerosikolojik:

 • Evalyasyon devlopman: evalye fonksyonman mantal, sosyal ak emosyonèl timoun ki gen laj 3-6, idantifye fòs ak defi nan devlopman bonè epi dekri fason pou adrese yo.
 • Evalyasyon sikolojik ak nerosikolojik: evalye fonksyonman kognitif, edikasyonèl ak emosyonèl timoun ak adolesan epi bay rekòmandasyon pou adrese nenpòt defi ki parèt.

PATÈNATÈ TERAPETIK POU BON ENFANTS

 

Pwomosyon Sante Mantal Entegre, Sèvis Prevansyon ak Entèvansyon:

 • Pwojè patenarya terapetik pou timoun piti te devlope lè CGC te akòde yon sibvansyon senk ane nan men SAMHSA (Abi Sibstans ak Sèvis Sante Mantal Administrasyon) ki pèmèt CGC ogmante kapasite klinik, aksè nan klinik ak opòtinite fòmasyon nan espas timoun piti a.
 • Pou enskri pitit ou a nan sèvis sante mantal ki nan lekòl la nan Children's Learning Centers of Fairfield County; tanpri klike la a epi ranpli fòm sou entènèt la. Ou ka rele CGC tou nan (203) 324-6127 epi mande sèvis lekòl nan CLC pou kòmanse pwosesis enskripsyon an.   

 

PREVANSYON

Sèvis prevantif nou yo, tankou atelye edikasyon kominotè ak sèvis konsiltasyon nan lekòl yo ak ajans k ap sèvi timoun yo, avanse pi bon pratik nan domèn sante mantal timoun yo.

htHaitian Creole