GEORGETTE HARRISON, LPC, NCC

Georgette Harrison, LPC, CCMHC
DIREKTÈ KLINIK PWOvizwa

Georgette te genyen diplòm Master of Arts ak Master of Education nan Sikoloji Konsèy nan Teachers College, Columbia University, epi li gen yon Sètifika Post-Graduate Sante Mantal Timoun-Paran nan University of Massachusetts, Boston. Li se yon Konseye Pwofesyonèl Lisansye nan eta Connecticut, yon klinisyen Sikoterapi Timoun-Paran ki enfòme sou chòk, ansanm ak yon Fasilitatè Sèk Sekirite Paran. CGC te anboche Georgette an avril 2016 kòm Direktè Biwo Kominotè pou Greenwich, Darien ak New Canaan.

Anvan li te vini nan CGC, Madam Harrison te sèvi kòm Direktè Fòmasyon pou Child First National Program Office, li te ede devlope, kowòdone ak bay fòmasyon an pèsòn ak a distans pou anplwaye Child First nan Connecticut, Florid ak North Carolina. Eksperyans klinik li gen ladan l sèvi kòm Direktè Sèvis Klinik pou Integrated Wellness Group, ak klinisyen bileng nan Cornell Scott Hill Health Center Child and Family Guidance Clinic. Eksperyans rechèch li gen ladan l sèvi kòm Manadjè Baz done ak Kowòdonatè Tès Newwosikolojik nan Enstiti Sikyatrik Eta New York.

htHaitian Creole