FÒM PASYAN

Fòm Pasyan Sant Konsèy pou Timoun yo

W ap resevwa fòmilè sa yo kòm yon pati nan nouvo pake akeyi pasyan ou a, men ou kapab tou enprime yo epi ranpli yo anvan premye vizit ou a.

Konsantman pou Tretman

 • Ou dwe siyen fòm sa a pou w ka pran pasyans avèk nou. Fòm nan gen anpil pati, epi ou ka chwazi si ou vle siyen chak pati. Yon manm nan estaf la pral kontan fè w jwenn fòm nan.
 • angle

Dwa ak Responsablite/Konsantman pou Tretman Sante Konpòtman

 • Fòm sa a fè w konnen dwa w ak responsablite w antanke pasyan nou an, epi li bay konsantman w pou oumenm oswa pitit ou/depandan w ka trete nan CGC.
 • angle
 • Panyòl
 • Arab

Divilgasyon Enfòmasyon

 • Ou gen dwa pou w wè dosye medikal ou. Pou fè sa, nou pral bezwen ou ranpli fòm sa a.
 • angle
 • Panyòl

 

  Konsantman pou swen minè pa prokurasyon

  • Fòm sa a dwe ranpli si ou ta renmen yon lòt moun ki pa yon paran/gadyen pou mennen pitit ou a/depandan nan yon randevou.
  • angle
  • Panyòl
  • Pòtigè

  Pèmisyon pou pataje

  • W ap bezwen ranpli fòm sa a si w ta renmen yon moun pran medikaman, anile randevou, oswa konnen enfòmasyon sou tretman w oswa pitit ou/depandan ou.
  • angle
  • Panyòl
  • Pòtigè
  • Polonè

  Aplikasyon Echèl Frè glisman

  • Nou ofri yon echèl frè glisman pou sèvis nou yo. Nenpòt pasyan kapab ranpli fòm sa a pou wè si yo elijib.
  • Angle/Panyòl

  Avi sou Pratik Konfidansyalite

  • Sa a esplike dwa w kòm yon pasyan ke ajans nou an ap trete.
  • angle
  • Panyòl
  htHaitian Creole