PARAN

Grandi se pa fasil pou timoun yo oswa paran yo. Gen kèk timoun ki pral gen difikilte sou wout la. Lè pwoblèm yo pèsiste epi ou gen enkyetid ke gen yon bagay ki mal, li ka tan jwenn èd nan men yon pwofesyonèl.

Rechèch montre ke mwatye nan tout maladi mantal kòmanse anvan laj 14. Erezman, gen tretman ki ede. Idantifikasyon ak tretman bonè ka anpeche ane soufrans initil, minimize chans pou pwoblèm sante mantal adilt, epi bay jèn ak fanmi yo estrateji pou siviv pou jere defi nan lavni.

 

Nan Child Guidance Center, nou ka ede pitit ou a nan nenpòt etap devlopman.

 

Èske TIBEBE oswa TIMOUN ou:

 • Pa rive nan etap enpòtan nan devlopman (mache, pale, fòmasyon twalèt)
 • Kriye anpil epi yo pa ka kalme
 • Reziste yo kenbe oswa karese
 • Mòde, frape, kout pye, kriye souvan
 • Pa ka separe de ou

Èske PITIT ou oswa ADOLESAN ou:

 • Tris, deprime, oswa san espwa
 • Lonely oswa retrè
 • Panse sou swisid
 • Enkyete oswa enkyete
 • Pa kapab fè zanmi
 • Lè w entimide
 • Fache, menase oswa fizikman agresif
 • Angaje nan konpòtman delenkan oswa danjere
 • Pa swiv règ oswa pa jwenn pwoblèm nan kay la oswa nan lekòl la
 • Gen pwoblèm aprantisaj oswa difikilte pou peye atansyon
 • Gen yon tan difisil pou dòmi oswa kochma souvan
 • Lite pou ajiste ak chanjman nan kay la oswa nan lekòl la
 • Fè fas ak divòs, separasyon paran, oswa chanjman nan sikonstans fanmi yo
 • Soufrans ak pèt yon manm fanmi, zanmi, oswa bèt kay
 • Viktim oswa temwen vyolans oswa aktivite kriminèl
 • Angaje nan rituèl repetitif
 • Abize dwòg oswa alkòl
 • Koupe, boule, oswa fè tèt yo mal
 • Tande vwa oswa wè bagay ki pa la
 • Trop sispèk, mefyans, oswa santi pèsekisyon
 • Pipi nan kabann oswa fè aksidan lajounen
htHaitian Creole