TIMOUN

Si ou santi ou tris, nève oswa fache; si ou santi ou pa ka jwenn li ansanm...nou ka ede.

Èske w te konnen youn sou senk timoun gen yon difikilte emosyonèl oswa konpòtman tankou depresyon oswa enkyetid? An reyalite, rechèch yo montre ke mwatye nan tout pwoblèm sante mantal kòmanse anvan laj 14. Erezman, gen tretman ki ede. Si w gen difikilte, ou pa bezwen pè mande èd. Kontakte yon paran oswa yon konseye lekòl, oswa rele nou dirèkteman.

Nan Child Guidance Center, nou ka ede si ou se:

 • Santi tris, deprime, oswa san espwa
 • Fè eksperyans solitid
 • Panse sou swisid
 • Enkyete oswa enkyete
 • Pa kapab fè zanmi
 • Lè w entimide
 • Fache oswa antre nan batay anpil
 • Jwenn nan pwoblèm lakay ou oswa lekòl
 • Pa kapab fini travay lekòl ou a
 • Gen yon tan difisil pou dòmi oswa fè kochma souvan
 • Fè fas ak divòs oswa chanjman nan fanmi ou
 • Soufrans ak lanmò yon manm fanmi, zanmi, oswa bèt kay
 • Viktim abi oswa vyolans
 • Angaje nan konpòtman repete ke ou pa ka sispann
 • Sèvi ak dwòg oswa alkòl pou w santi w pi byen
 • Koupe, boule, oswa fè tèt ou mal
 • Tande vwa oswa wè bagay ki pa la

Jwenn èd se yon siy fòs ak matirite, se pa yon siy feblès. Nou te ede timoun tankou ou pou plis pase 60 ane. Ou lib pou rele nou nan (203) 324-6127 si ou vle plis enfòmasyon sou fason nou ka ede.

htHaitian Creole