TELLESANTE

Enstriksyon pou randevou telesante

Sante ak sekirite ou, fanmi ou ak kominote nou an se priyorite nimewo en nou. Ou ka rankontre ak founisè CHC ou fas a fas lè w sèvi ak telefòn selilè w oswa tablèt ou, pou w ka rete lakay ou si w pa santi w byen oswa pou w evite yon vwayaj nan lokal nou yo. Pare jodi a lè w telechaje aplikasyon Zoom Cloud Meetings sou telefòn entelijan w oswa tablèt ou.

 

Konsèy pou rete an sante:

  • Lave men ou souvan pandan tout jounen an pou 20 segonn ak savon ak dlo
  • Rete lakay ou si w gen sentòm (lafyèv, tous, souf kout)
  • Eseye pa manyen figi w, sitou je w, nen w oswa bouch ou
  • Si ou gen pou touse oswa etènye, touse oswa etènye nan koud ou olye ke men ou
    •  
htHaitian Creole